چهارشنبه, 01 اسفند 1397

با تشکر از اظهار لطف همیشگی همراهان دوست داشتنی کانون ترجمه کاسپین، در طول ماه های گذشته، به دلیل فعالیت تمام اعضای تیم کانون ترجمه کاسپین، در ترجمه، ویرایش، طراحی و انتشار کتاب مدیر بی عنوان، قدری از فعالیت های کانون کاسته شد و موفق به ارائه بهترین های مجموعه نشدیم، ولی در حال حاضر با توجه به کسب مجوز و قرار گرفتن کتاب در مراحل انتشار، فرصت بهتری برای انجام فعالیت ایجاد شده و سعی می کنیم با حفظ روال هدیه آخر هفته، فاصله ایجاد شده را کم تر و با انرژی بیشتری به ارائه سرویس بپردازیم.

با احترام

تیم مدیریت کانون ترجمه کاسپین